Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 21 maja 2024 imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
organizowanych przez Koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich wycieczek
  organizowanych przez Koło PTTK w Węgierskiej Górce zwane dalej „Organizatorem” a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”.
 2. Wycieczki organizowane przez Koło nie mają charakteru komercyjnego. Organizatorzy obsługują wycieczkę na zasadzie samoorganizacji-zgodnie ze statutem PTTK

 

II.ZAPISY NA WYCIECZKĘ

 

 1. Zapisu na wycieczkę można dokonać osobiście, poprzez osoby trzecie lub telefonicznie. Warunkiem zapisu na wycieczkę jest wpłata pełnej
  kwoty uczestnictwa lub zaliczki w wysokości i dacie podanej w ogłoszeniu
 2. Przed zapisem każdy Uczestnik powinien zapoznać się z programem i skalą trudności wycieczki i dostosować swój udział uwzględniający stan zdrowia i możliwości.
 3. Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu do
  wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 4. O kolejności zapisu decyduje data wpłaty należności za wycieczkę.
 5. Pierwszeństwo zapisu mają członkowie Koła PTTK w Węgierskiej Górce z rodzina łącznie.Będzie ono respektowane do 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapisów
 6. Kwoty ewentualnej nadwyżki pozostałej z rozliczenia wycieczki nie przekraczających 15% kalkulowanych kosztów zostanie przekazana na
  działalność statutową Koła.
 7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie
  stosują się do zaleceń Organizatora.

 

III.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

 

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce, Uczestnik zobowiązany
  jest o tym poinformować Organizatora najpóźniej do dnia zakończenia zapisów. W tym przypadku cała kwota zapisu zostanie zwrócona.
 2. Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce nie będzie zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba nieznajdująca się na liście uczestników lub Organizator nie poniesie straty po rozliczeniu kosztów.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce kilkudniowej po podanej w ogłoszeniu dacie zapisów, decyzję o zwrocie wpłaconych kwot każdorazowo podejmuje Organizator, indywidualnie dla każdej osoby. Organizator może pomniejszyć zwrot wpłaconej kwoty, o poniesione przez niego w związku z organizacją wycieczki koszty.
 4. Osobom, które nie wezmą udziału w wycieczce a nie zgłosiły tego faktu zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje!
 5. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie pełna wpłata wpisowa.

 

 1. ZACHOWANIE NA WYCIECZCE

 

 1. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez
 2. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko
  i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe
  w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników
  wycieczki i osób trzecich.
 3. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na
  odpowiedzialność osób dorosłych.
 4. Podczas wycieczki należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość dowód osobisty lub paszport.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas
  niezależnych a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie
  pogody).
 6. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych,
  granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych,
  rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego
  wycieczkę.
 7. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkowywać się
  poleceniom Organizatora, przewodnika oraz kierowcy autokaru.
 8. Pełnoletni uczestnik wycieczki może się odłączyć od grupy na własne ryzyko,
  powiadamiając o tym kierownika wycieczki i ponosząc z tego tytułu wszelkie
 9. Podczas wybranych wycieczek uczestnicy realizują własny program po uzgodnieniu z Organizatorem

 

V.UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Zdjęcia z wycieczek i innych imprez Koła publikowane w Internecie są
  własnością Koła, które jako ich dysponent w zakresie praw majątkowych
  i autorskich zezwala na nieodpłatną publikację w periodykach, oraz wyraża zgodę
  na ich utrwalanie i reprodukowanie (zwielokrotnienie) drukiem
  oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w internecie.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
  działalności statutowej PTTK, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 3. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Warunków
  uczestnictwa należy do Organizatora

 

Facebook