Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024 imieniny: Alicja, Feliks, Eryk

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Ośrodka Promocji Gminy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-31
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie teksty są osadzone bezpośrednio w serwisie. Niektóre posiadają załączniki pdf, doc/docx, png itp. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Skróty klawiaturowe

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

h - strona główna

5 - zmiana kontrastu

3 - domyślna czcionka

2 - powiększ czcionkę

1 - pomniejsz czcionkę

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:

- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Google Chrome:

- Alt + klawisz dostępu, w niektórych przypadkach Alt + Shift + klawisz dostępu

Firefox:

- Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera:

- Shift + Esc, i wybrać klawisz dostępu z listy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe: Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka os. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka, tel. +48/33/864-21-87, e-mail: wegierska-gorka@opg.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Mróz, adres poczty elektronicznej wegierska-gorka@opg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer +48/33/864-21-87, pisemnie na adres Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka os. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej BIP lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności wejścia do budynku:

Budynek zlokalizowany w Węgierskiej Górce, przy os. XX-lecia II RP 12, jest halą widowiskowo sportową. W obiekcie działa winda. Na zewnątrz zapewniony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się możliwość dostępu z psem asystującym.

Przy głównym wejściu, zamontowano dzwonek  (interkom), dzięki któremu istnieje możliwości  wezwania pomocy pracownika.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka nie posiada takich dostosowań.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

Zarządzenie nr 55/2020

Wójta Gminy Węgierska Górka

z dnia 21 września 2020 r.

 

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

           

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)

 

Wójt Gminy Węgierska Górka zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołać Zespół Roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej w następującym składzie:

1)      Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Pani Wioletta Grzyb,

2)      Z-ca Przewodniczącego – Pani Sabina Tomiczek,

3)      Członek Zespołu – Pan Adam Tracz,

4)      Członek Zespołu – Pan Aleksander Kaletka,

5)      Członek Zespołu – Pani Teresa Haczewska,

6)      Członek Zespołu – Pani Magdalena Ganczarska,

7)      Członek Zespołu – Pani Dominika Matuszewska.

2. Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu Roboczego należy w szczególności:

1)      wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,

2)      identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

3)      przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4)      wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,

5)      monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6)      prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,

7)      przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach
w zakresie realizowanych zadań.

3. Zobowiązuje się:

1)      pracowników Urzędu Gminy Węgierska Górka do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi oraz Zespołowi Roboczemu w zakresie realizacji zadań,

2)      kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem oraz Zespołem Roboczym.

§ 2. Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 podlega Zastępcy Wójta Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Wójt Gminy Węgierska Górka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdził

Wójt Gminy

Piotr Tyrlik


Załączniki:

Facebook