Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 25 lutego 2024 imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Sesja Rady Gminy Węgierska Górka – 9.02.2024

9 lutego 2024 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.

Następnie w czasie żywej dyskusji omówiono plan zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na 2024 rok. Komisja Gospodarcza podczas spotkania w dniu 22.01.2024 r. opracowała, omówiła i zaakceptowała plan inwestycyjny obejmujący modernizację dróg wraz z infrastrukturą drogową (znaki drogowe, bariery, lustra itp.).

Gmina Węgierska Górka realizuje wnioski mieszkańców oraz radnych, biorąc pod uwagę rzeczywisty stan infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo mieszkańców, a także kolejność składania wniosków i posiadane środki finansowe, zaplanowane w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych. Tak więc realizacja planu odbywać się będzie do wysokości posiadanych środków na rok 2024.

Plan zadań inwestycyjnych prezentuje się następująco:

 - Sołectwo Cięcina: drogi - ul. Cicha (od ul. Spacerowej), ul. Kowali, ul. Zdrojowa, ul. Tęczowa, ul. Prosta, ul. Spacerowa (J), ul. Graniczna, ul. Ficońka (R), ul. Fabisie, ul. Bystrzańska, ul. Górska (wydłużenie), ul. Różana, ul. Dębowa, ul. Ogrodowa.

-  Sołectwo Cisiec: drogi - ul. Stroma (PILNE), ul. Wodna, ul. Mokra, ul. Końcowa, ul. Zacisze, ul. Letnia, ul. Brzozowa, ul. Morelowa, ul. Wiśniowa, ul. Cicha, ul. Łączna (chodnik), ul. Turystyczna (EJ), ul. Kolorowa, ul. Różana, ul. Widokowa.

- Sołectwo Węgierska Górka: drogi - ul. Zielona (do S.), ul. Zacisze, ul. Legionów, ul. Wyzwolenia (łącznik).

  - Żabnica: drogi - ul. Boracza, ul. Świerkowa, ul. Spokojna, ul. Płone (płyty - 50m), ul. Objazdowa, ul. Szeroka, ul. Łagodna (płyty - 50 m), ul. Półkole, ul. Pogodna.

W zakresie bezpieczeństwa planuje się wykonanie:

- barier drogowych: Cięcina: ul. Graniczna (przed przejazdem kolejowym), ul. Różana, ul. Bystry Potok; Cisiec: ul. Widokowa; Węgierska Górka: ul. Zielona (do K); Żabnica: ul. Wiejska.

- luster drogowych: Cięcina: ul. Zarębek (ujęte w proj.), ul. Ogrodowa, ul. Wzgórze-Kasztanowa, ul. Bukowa; Cisiec: ul. Wypoczynkowa, ul. Doliny Końcowa, ul. Lipowa skrz. z Cisową, ul. Szkolna (ujęte w proj.), ul. Łęgowa, Przedszkole M.; Węgierska Górka: ul. Zielona (do K); Żabnica: Półkole: Halna, Strażacka (ujęte w proj.), ul. Łagodna, ul. Krótka Znaki Drogowe.

- przejść dla pieszych (malowanie oraz inne tj.: czyszczenie poboczy, chodników, bulwarów, rowów, przepustów, kanalizacji burzowej zainstalowanej w pasach drogowych): ul. Graniczna - malowanie linii w osi mostu, ul. Szkolna Żabnica (przedszkole, szkoła), wykonanie projektu organizacji ruchu Węgierska Górka, zainstalowanie dodatkowego oświetlenia przejścia w okolicach schronu Wędrowiec wraz z podświetleniem znaku D-6 (wniosek Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce), zmiana oznakowania parkingu UG.

- progów zwalniających: Cięcina/Węgierska Górka: ul. Graniczna (zatwierdzono proj. organizacji ruchu) przy posesjach numer: 5 i 5a, 33 i 35, 89, 97 i 99, 115, ul. Wyspiańskiego, ul. Grobla; Cisiec: ul. Doliny (zatwierdzono proj. organizacji ruchu) przy posesjach: 29, 62, 135, Przedszkole M.

W ramach działań ze środków Rad Sołeckich planuje się poszczególne zadania: RS Cięcina: ul. Turystyczna - przepust, pobocza, ul. Pogórze - przedłużenie (kamień), ul. Widokowa (drenaż); RS Cisiec: ul. Owocowa (utwardzenie), ul. Kolorowa (remont), ul. Jodłowa (korytka); RS Węgierska Górka: ul. Plażowa (m. postojowe); RS Żabnica - ul. Dadoki (płyty, kliniec).

Stan realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Węgierska Górka w 2024 r. prezentuje się następująco.

  1. Projekty inwestycyjne.

- Trwają prace związane z budową basenów rekreacyjnych w ramach zadania pn. ,,Budowa Centrum Rekreacji Wypoczynku w Węgierskiej Górce”, które uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych - Wsparcie Gmin Górskich oraz Programu Polski Ład. Wykonawcą zadania jest firma WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

- Rozpoczęto prace związane z realizacją II etapu budowy Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce, które uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład oraz Inwestycji Terytorialnych. Wykonawcą zadania jest firma WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

- Trwają prace na zadaniach związanych z termomodernizacją budynków szkół podstawowych w miejscowości Cięcina, Węgierska Górka i Żabnica, które to zadanie dofinansowane jest w ramach II naboru ,,Polski Ład”. Wykonawcą zadania w Szkole Podstawowej w miejscowościach Żabnica i Cięcina jest Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Marbud” sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, a w Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce - Firma WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

- Trwają prace związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja termoenergetyczna budynku przedszkola w Ciścu”.

- Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę żłobka w Węgierskiej Górce, które dofinansowane jest ze środków Programu ,,MALUCH+”. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawcę zadania.

- Zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania pn. ,,Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną”, które uzyskało dofinansowanie w ramach II naboru ,,Polski Ład”. Trwają prace związane z wyposażeniem obiektu oraz z przeniesieniem biblioteki z budynku przedszkola w Żabnicy.

- Zakończono prace związane z realizowanym przez Gminę Węgierska Górka przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii pn. ,,Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła”. Ogólnie na terenie Gminy Węgierska Górka wykonano 610 instalacji.

- Trwają prace związane z budową drogi ekspresowej S-1 tzw. ,,obejścia Węgierskiej Górki”. Wykonawcą generalnym prac na zlecenie GDDKiA jest firma MIRBUD S.A.

  1. Budowa, przebudowa, modernizacja i remont dróg, mostów gminnych oraz oświetlenie uliczne.

Na budowę i modernizację dróg gminnych w budżecie na rok 2024 rok przeznacza się kwotę 1400 000,00 zł.

Planuje się:

- budowę mostu w ciągu ulicy Liliowej w Ciścu,

- przebudowę drogi rolniczej - Ficońka, Krzusówka w Żabnicy w ramach środków województwa śląskiego w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Węgierska Górka realizować będzie projekt pn. Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina, w ramach którego zostanie wyremontowanych 11 dróg w Cięcinie.

  1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka.

- Trwają prace związane z realizacją wieloletniego programu budowy odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Węgierska Górka.

W ramach tego zadania wchodzą następujące działania:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Bukowina w Węgierskiej Górce, Cięcinie i Żabnicy.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Zielona w Węgierskiej Górce.

- Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Wspólnej w Ciścu.

- Trwają prace projektowe nad zadaniem ,,Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Tynionka w Ciścu”.

- Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina” (ul. za Torem).

- Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne w ramach projektu ,,Rozświetlamy Polskę” Polski Ład.

  1. Inne:

- Gmina w dalszym ciągu rozbudowywać będzie system monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Węgierska Górka.

- Planuje się w ramach środków pozyskanych z UE na budowę wiaty wielofunkcyjnej na cele użyteczności publicznej.

- Realizowane są przewozy autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na utworzonych linach, tj. Cięcina Gronie - Żabnica Skałka oraz linię Cięcina Leśniczówka - Węgierska Górka II. Są to gminne linie autobusowe, w ramach których przewozy są współfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Umowy podpisano do końca roku 2024.

- Z zakresu turystyki planuje się wykonać projektu związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w gminie Węgierska Górka dla celów turystyczno-rekreacyjnych.

- Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) zadania pn. ,,Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Węgierska Górka”. Trwa ocena wniosku.

- Trwają prace związane z realizacją zadania pn. ,,Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Polski Ład. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane ,,MARBUD” sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

- Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939 roku na terenie Gminy Węgierska Górka”. Wykonawcą zadania jest Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD z siedzibą w Żywcu. Zakończenie zadania wyznaczono na lipiec 2024 roku.

- Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Renowacji XVI w. zabytkowego Kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Marbud” sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu. Zakończenie zadania wyznaczono na sierpień 2024 roku.

- Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu realizuje zadanie związane z „poprawą efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego” (zakup magazynów energii).

W czasie sesji dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035.

Dochody ogółem zwiększono o 85 192,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 85 192,00 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki ogółem zwiększono o 565 192,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 96 192,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 469 000,00 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 9 597 881,10 zł.

Zatwierdzono także zmiany w  budżecie Gminy Węgierska Górka na rok 2024. Planowane wydatki ogółem w 2024 roku po zmianach wynoszą 115 227 852,50 zł. Wynik budżetu w 2024 roku ulega zmianie, zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 480 000,00 zł. Po zmianie deficyt budżetu wynosi 9 597 881,10 zł. Planowane przychody ogółem wynoszą 10 327 881,10 zł. Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 730 000,00 zł.

Podjęto uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2025.

Radni zatwierdzili uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgierska Górka w 2024 roku. Gmina Węgierska Górka realizując obowiązek opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zawarła umowę z Firmą Handlową - Beata Kowalczyk (prowadzącą Schronisko dla zwierząt „AZYL” w Cieszynie, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn) na realizację usługi polegającej na sprawowaniu kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Węgierska Górka oraz stałej gotowości do przyjęcia bezdomnych zwierząt.

Podjęto uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 992/62 o powierzchni 0,0155 ha, 992/63 o powierzchni 0,0417 ha i 992/64 o powierzchni 0,0064ha położonych w Węgierskiej Górce, powstałych z podziału działki o numerze ewidencyjnym 992/39, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00086090/1 położonych w Węgierskiej Górce;

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 847/31 o powierzchni O,0237 ha, położonej w Węgierskiej Górce, powstałej z podziału działki o numerze ewidencyjnym 847/30, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/0008981 1/3.

Rada Gminy wyraziła zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerach ewidencyjnych 1351/1 o powierzchni 0,0026 ha i 1352/3 o powierzchni 0,0031 położonych w Węgierskiej Górce, powstałych z podziału działki numer 1351, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00175873/5 i 1352, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00054048/9.

Podjęto uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.

W następnym punkcie porządku obrad wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Ostatnia część poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.

Wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu sesji Rady Gminy zostały zamieszczone na stronach:

https://sesje.live/katalog/%C5%9Bl%C4%85skie/2417000-zywiecki/2417152-urzad-gminy-wegierska-gorka/archiwum

https://www.bip.wegierska-gorka.pl

 


Facebook