Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 25 lutego 2024 imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Sesja Rady Gminy Węgierska Górka – 8.12.2023

8 grudnia 2023 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035. Dochody ogółem zwiększono o 273 236,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 272 954,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 282,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 273 236,46 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 273 236,46 zł, wydatki majątkowe nie zostały poddane zmianie. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zatwierdzono także zmiany w w budżecie Gminy Węgierska Górka na rok 2023. Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu o kwotę 159030,00 zł, zmniejszono plan dochodów o kwotę 134 280,00 zł. Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 24 750,00 zł. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 109 075 946,32 zł; wydatki 131 875139,72 zł. Planowane przychody budżetu pozostają bez zmian. Planowane przychody ogółem w 2023 roku wynoszą 24 399 193,40 zł. Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1600 000,00 zł.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Węgierska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”.

Celem programu jest umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie, poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie miejscowych potrzeb społecznych oraz integracja podmiotów prowadzących politykę lokalną obejmującą swym zakresem sferę zadań o użyteczności publicznej.

W roku 2024 priorytetowo realizowane będą zadania o zasięgu gminnym w dziedzinie:

- ochrony zdrowia poprzez:

  • realizację i wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych lub terapeutycznych,
  • wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych,
  • organizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

- kultury, dziedzictwa narodowego, upowszechniania idei samorządowej poprzez:

  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych,
  • pielęgnowanie i rozwijanie świadomości lokalnej,
  • wspieranie lokalnych tradycji kulturowych,
  • dbałości o zachowanie i wzbogacanie działań artystycznych amatorów.

- kultury fizycznej i turystyki poprzez:

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
  • przeprowadzania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, takich jak zawody, turnieje, spartakiady czy rajdy organizowane w poszczególnych sołectwach, jako formy propagowania kultury fizycznej, turystyki i zdrowego trybu życia.

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, w szczególności wspólne organizowanie imprez integrujących społeczeństwa w ramach gmin partnerskich.

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu to kwota 300 000,00 zł.

Zatwierdzono uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Węgierska Górka.

Rada Gminy Węgierska Górka przyjęła uchwałę w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Podjęto uchwałę dotyczącą zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej głazu narzutowego stanowiący pomnik przyrody.

Radni opowiedzieli się także za przyjęciem wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” Gminy Węgierska Górka na lata 2024 – 2028. Program będzie realizowany w latach 2024 - 2028. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i w konsekwencji zapobieganie zjawisku niedożywiania wśród mieszkańców Gminy Węgierska Górka, w szczególności w grupie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce, jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) oraz przedszkolami, szkołami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi przedszkola i szkoły niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu Gminy Węgierska Górka. Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 oraz ze środków własnych gminy zabezpieczonych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce.

Zatwierdzono także uchwałę dotyczącą Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+. Jest on strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie wygodnego, bezpiecznego dostępu do celów podróży i usług. Plan ma służyć poprawie mobilności mieszkańców, a także będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z europejskich funduszy na lata 2021-2027 nowych inwestycji w mobilność i transport publiczny na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej, w tym na terenie gminy Węgierska Górka. Swoim zakresem plan obejmuje kwestie związane z integracją i podniesieniem atrakcyjności, jakości usług związanych z transportem publicznym.  Podejmuje także wyzwania związane z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni i rewitalizacją, skierowane na cele mobilności. W kontekście atrakcyjności Aglomeracji Beskidzkiej plan dotyczy również działań związanych z zarządzaniem turystyką. Ma przyczynić się również do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.

W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy Węgierska Górka po rozpatrzeniu skargi z dnia 12 października 2023 roku na brak działań Wójta Gminy Węgierska Górka na rzecz zapewnienia dojazdu dla bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Brzozowej w Ciścu uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.

Wprowadzono uchwałę dotyczącą zmiany Uchwały Nr XVI/175/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka.

Rada Gminy Węgierska Górka podjęła uchwałę dotyczącą ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej. pod nazwą ulica Masztowa, położonej na terenie Gminy Węgierska Górka, obręb Radziechowy Ad Węgierska Górka [Nr0005], oznaczonej jako działki ewid. o nr: 4591/4 oraz 4597/6.

W następnym punkcie porządku obrad wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Ostatnia część poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu sesji Rady Gminy zostały zamieszczone na stronach:

https://sesje.live/katalog/%C5%9Bl%C4%85skie/2417000-zywiecki/2417152-urzad-gminy-wegierska-gorka/archiwum

https://www.bip.wegierska-gorka.pl

 

 

 


Facebook